ประกาศ มกอช.

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น

แจ้งใช้บัตรเครดิตราชการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบที่ 1

ประกาศ เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

การให้บริการรถรับ-ส่งเข้าออก มกอช.

แจ้งสถานที่ขึ้นรถรับ-ส่งเพื่อมาปฏิบัติงานภายใน มกอช. ของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่

ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มกอช ทุกท่าน กลับเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ในบริเวณ ม.เกษตรศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2554 เป็นต้นไป

คำสั่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

แจ้งสถานที่ปฏิบัติราชการของ มกอช. ระหว่างที่หน่วยงานประสบอุทกภัย

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานราชการประสบภาวะวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วม1 2 3 4 5