ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ "ปณิธานความดีปีมหามงคล"

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน "เทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพ" ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 16 กันยายน 2558 ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อและแบบฝึกหัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus จากตัวอย่างอาหารทะเลด้วยวิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพยนต์แอนิเมชั่น เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ 1

สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน THAILAND LAB 2015 วันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ EH105 และ EH107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ส่งออก ผู้ประกอบการโรงสี และผู้ประกอบการโรงปรับปรุงข้าว ที่ส่งออกข้าวไปจีน ขึ้นทะเบียนกับ กรมวิชาการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์งาน “ตลาดงานวิจัยเพื่อ SMEs” ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30- 15.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเนื่องในโอกาส วันรับรองระบบงานโลก และ วันมาตรวิทยาโลก ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ... เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน (มกษ. 4702)

การรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร

กฎหมายประมงฉบับใหม่และแผนการแก้ไขปัญหาการกระทำประมงผิดกฎหมายของไทย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12