ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการศีกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสุกรไทย ระยะที่ 2

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 คัน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 3

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างระยะที่ 3 (ประกาศครั้งที่ 2)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 คัน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างระยะที่ 3

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำสื่อสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Animation) มกอช.

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 9 คัน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนและเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์และ ร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54