ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและส่งออกเมล็ดถั่วลิสง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างหนังสือมาตรฐานสินค้าเกษตรและหนังสือข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมหลังคา วางท่อเพื่อระบายน้ำฝน สกัดพื้นพร้อมเทพื้นปรับระดับ และเทวัสดุกันรั่วซึมบนดาดฟ้าอาคาร 5

ประกาศราคากลาง โครงการตลาดออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค สินค้าเกษตรในระบบตามสอบสินค้าเกษตร (Greenmart Online Market)

ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร และเช่าใช้วงจรเครือข่ายเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ สุภาษิตไทยเกี่ยวกับอาหารเล่ม 2 (รูปแบบการ์ตุน)

ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศราคากลาง โครงการการจัดนิทรรศการงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดหาตัวอย่างพริกไทย ขิงแห้ง และกระเทียมแห้ง และตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการศึกษาโครงการดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งชั้นคุณภาพ

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจ้างจัดหาตัวอย่างข้าวสี จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัวอย่าง พร้อมตรวจวิเคราะห์และศึกษาคุณลักษณะของข้าวสี

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานสินค้าเกษตรและหนังสือข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

ประกาศราคากลาง โครงการตลาดออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค สินค้าเกษตรในระบบตามสอบสินค้าเกษตร (Greenmart Online Market)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62