ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดหาตัวอย่างพริกไทย ขิงแห้ง และกระเทียมแห้ง และตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการศึกษาโครงการดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งชั้นคุณภาพ

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจ้างจัดหาตัวอย่างข้าวสี จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ตัวอย่าง พร้อมตรวจวิเคราะห์และศึกษาคุณลักษณะของข้าวสี

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานสินค้าเกษตรและหนังสือข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

ประกาศราคากลาง โครงการตลาดออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค สินค้าเกษตรในระบบตามสอบสินค้าเกษตร (Greenmart Online Market)

ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมอุปกรณ์ประชุมทางไกล ( Video Conference) SONY / PCS-1P

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ อสมท.100.5 MHz และ สวพ.91 FM 91 MHz

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตโรงจอดรถยนต์ อาคาร 3 ปรับปรุงฐานตั้งป้อมยามบริเวณประตูทางออก และปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาคาร 1 และอาคาร 3

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างพริกไทย ขิงแห้ง และกระเทียมแห้ง

ประกาศราคมกลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบปนะมาณ พ.ศ.2559

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ปริมาณสารโอคราทอกซิน เอ ที่ปนเปื้อนในเมล็ดกาแฟดิบ จำนวน 66 ตัวอย่าง

ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.25591 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60