ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 12 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ โครงการจัดทำเว็บไซด์ Thai Agricultural Quarantine and Inspection Service : TAQIS

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการสำรวจการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการการควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-Bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำหลังคาลานจอดรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง จำนวน 1 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพเพื่อชีวิต (Organic for Lite)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ เรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB 10/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ เรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ EB 10/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตดีวีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพใต้เครื่องหมาย Q ประเภทโมเดิร์นเทรด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54