ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 9 คัน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนและเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์และ ร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทนของเดิม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านมาตรฐาน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขอจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน(ที่ปรึกษา มกอช.)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขอจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน(ด้านงานดูแลความสะอาดอาคาร สถานที่)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขอจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ด้านการเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยอาหาร)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านการดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านการรับรองระบบงาน จำนวน 4 อัตรา

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการหนังสือพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคู่มือการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เปิดเผยราคากลางเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คัน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างประชาสัมพันธ์การรณรงค์ความปลอดภัยอาหารและเครื่องหมาย Q

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ 25581 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46