ข่าวการประชุมสัมมนา

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสาร Q ครังที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค. 61 ณ ห้องศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ผักคะน้า วันที่ 14-15 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

[เอกสารประกอบการสัมมนา] การสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) ในวันที่ 19 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561 กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จ.กรุงเทพฯ [รายละเอียดหลักสูตร / ดาวน์โหลดใบสมัคร]

การสัมมนาการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507-2559) วันที่ 18-19 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในวันที่ 23 ก.ย. 60 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏ์ธานี

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ในวันที่ 18 ก.ย. 60 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

การสัมมนาเรื่อง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย เพิ่มความเข้าใจมาตรฐานญี่ปุ่น ในวันที่ 19 ก.ย. 60 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธ์ุจระเข้และแนวปฏิบัติิในการใช้มาตรฐาน ในวันที่ 8 ก.ย. 60 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แผ่นใยใหม ในวันที่ 1 ก.ย. 60 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย

การสัมมนาระดมความเห็นต่อแนวทางปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเส้นใหมไทยสาวมือ ในวันที่ 29 ส.ค. 60 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดกาแฟโรบัสตา ในวันที่ 5 ก.ย. 60 ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโกเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

[ดาวน์โหลดเอกสาร/รูปภาพ] การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Phytosanitary Irradiation and Food Safety” วันที่ 18-20 ก.ค. 60 ณ โรงแรม Best Western PLUS Wanda Grand Hotel แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานบังคับ) และร่างแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16