ข่าวการประชุมสัมมนา

การสัมมนาการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507-2559) วันที่ 18-19 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในวันที่ 23 ก.ย. 60 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏ์ธานี

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ในวันที่ 18 ก.ย. 60 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

การสัมมนาเรื่อง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย เพิ่มความเข้าใจมาตรฐานญี่ปุ่น ในวันที่ 19 ก.ย. 60 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธ์ุจระเข้และแนวปฏิบัติิในการใช้มาตรฐาน ในวันที่ 8 ก.ย. 60 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แผ่นใยใหม ในวันที่ 1 ก.ย. 60 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย

การสัมมนาระดมความเห็นต่อแนวทางปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเส้นใหมไทยสาวมือ ในวันที่ 29 ส.ค. 60 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดกาแฟโรบัสตา ในวันที่ 5 ก.ย. 60 ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกลือทะเล และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโกเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

[ดาวน์โหลดเอกสาร/รูปภาพ] การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Phytosanitary Irradiation and Food Safety” วันที่ 18-20 ก.ค. 60 ณ โรงแรม Best Western PLUS Wanda Grand Hotel แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานบังคับ) และร่างแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่

[UPDATE] การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางทั่วไปสำหรับการชักตัวอย่าง เล่ม 1: คำศัพท์และหลักการทั่วไป และเล่ม 2: การเลือกแผนการชักตัวอย่าง ในวันที่ 5 ก.ค. 60 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผักและผลไม้แปลงใหญ่ จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำการผลิต ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร ในวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

การสัมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ผักกวางตุ้ง ผักกาดเขียวปลี และกะหล่ำดอก ในวันที่ 2 - 4 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15