ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปศุสัตว์อินทรีย์ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

(เอกสารการประกอบการอบรม) หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินการรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ. 4402-2553) ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผักและผลไม้แปลงใหญ่" จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำผลิต จำนวน 2 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)

รับสมัครผู้ตรวจประเมิน/ผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507 - 2559) ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2561 (รวมวันเข้าพัก) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น

เอกสารประกอบการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Eu Novel Food Regulation Case of Insects (Crickets) จัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ สำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกร่างมาตรฐาน การประเมินความปลอดภัยของอาหาร กรณีที่มีการปะปนของพืชตัดต่อดีเอ็นเอระดับต่ำและยกร่างมาตรฐานการประเมินความปลอดภัยอาหารที่ได้จากพืชตัดต่อดีเอ็นเอเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการ

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ที่มีสิทธิเข้าสัมมนา Workshop on EU Novel Food Regulation - Case of Insects (Crikets)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผักและผลไม้แปลงใหญ่จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำการผลิต"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2561 กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โครงการอบรมการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง บวบ วันที่ 30 ม.ค. 61 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แอปเปิ้ล วันที่ 16 ม.ค. 61 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17