ข่าวการประชุมสัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ที่มีสิทธิเข้าสัมมนา Workshop on EU Novel Food Regulation - Case of Insects (Crikets)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผักและผลไม้แปลงใหญ่จากฟาร์มสู่โรงคัด เชื่อมตลาดนำการผลิต"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2561 กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โครงการอบรมการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง บวบ วันที่ 30 ม.ค. 61 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แอปเปิ้ล วันที่ 16 ม.ค. 61 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสาร Q ครังที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค. 61 ณ ห้องศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ผักคะน้า วันที่ 14-15 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

[เอกสารประกอบการสัมมนา] การสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) ในวันที่ 19 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561 กองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จ.กรุงเทพฯ [รายละเอียดหลักสูตร / ดาวน์โหลดใบสมัคร]

การสัมมนาการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507-2559) วันที่ 18-19 ต.ค. 60 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในวันที่ 23 ก.ย. 60 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏ์ธานี

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ในวันที่ 18 ก.ย. 60 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

การสัมมนาเรื่อง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย เพิ่มความเข้าใจมาตรฐานญี่ปุ่น ในวันที่ 19 ก.ย. 60 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธ์ุจระเข้และแนวปฏิบัติิในการใช้มาตรฐาน ในวันที่ 8 ก.ย. 60 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16