ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[16 ม.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[16 .ค.61] ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (Electronic Bidding : e-bidding)

[15 ม.ค. 61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[12 ม.ค.61] ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการยกระดับการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ มกอช. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[11 ม.ค. 61] (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ (FSMA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

[11 ม.ค. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

[11 ม.ค. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

[5 ม.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคากลางโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

[5 ม.ค. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 10 เรื่อง

[29 ธ.ค. 60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยอาหาร

[28 ธ.ค. 60] โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[28 ธ.ค. 60] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[28 ธ.ค. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเผยแพร่สปอตโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย

[27 ธ.ค.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ประกาศประกวดราคา, ราคากลาง, TOR]

[19 ธ.ค.60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสร้างหลักสูตรการส่งเสริมอาหารศึกษาในโรงเรียนต้นแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46