ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[27 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้สำหรับโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยเวิธีเฉพาะเจาะจง

[20 พ.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[20 พ.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)

[19 พ.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

[19 พ.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[19 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[15 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง

[11 พ.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)

[9 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[9 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการอบรมเพื่อเิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรอนนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[7 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการอบรมเพื่อเพอ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[7 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุในการอบรมสำหรับโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[7 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในโครงการจัดอบรมใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 พ.ย.61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[2 พ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61