ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[14 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของ มกอช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

[13 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประวัติผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[12 ก.ย.61] ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

[11 ก.ย.61] ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

[11 ก.ย.61] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[10 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[10 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวผลเผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[10 ก.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[4ก.ย.61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[4 ก.ย.61] ประกาศราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidbing)

[3 ก.ย.61] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

[27 ส.ค.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการดำเนินโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

[22 ส.ค.61] จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[21 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์เอกสารรเพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตร "คู่มือ Q อาสา"

[21 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดงานพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 25611 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54