ภาพข่าวกิจกรรม

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มสาหร่ายทะเล และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การสัมมนา “การควบคุมความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA “ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

มกอช. จัดสัมมนาแจงผู้ประกอบการไทยเข้าใจกฎระเบียบ EU สร้างความเข้มแข็งป้องกันปัญหาส่งออกสินค้าไทย

มกอช. กรมการข้าว พัฒนาบุคลากรผู้ตรวจประเมิน GAP ข้าว

งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561" ชูแนวคิด “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม”

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จับมือ 8 มหาวิทยาลัยดัง ลงนาม MOU สร้างผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ในระดับมหาวิทยาลัย

มกอช.ได้รับรางวัลในฐานะหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยไปสู่ระดับโลก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ (การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ มกษ.6401-2558) ณ รร.รามาการ์เด้น

ไทยร่วมลงนามและจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียน

การอบรมระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร (QR Trace) เพื่อยกระดับสินค้าและสร้างเอกลักษณ์ให้กับทุเรียนจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ และการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การประชุม การรับรองระบบงานตามข้อกำหนด Third Party Rule PCHF และ PCAF และความคืบหน้า Food ASEAN MRA เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม การรดน้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารพิษตกค้าง (The Codex Committee on Pesticide Residues; CCPR) ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2561 ณ เมืองไหโข่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

126 ปี วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21