ประกาศ มกอช.

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพประเภทอำนวยการที่เป็นสายงานหลัก

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555(เพิ่มเติม) (ทุนสนับสนุนยุทธศสาตร์การพัฒนาประเทศ)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น

แจ้งใช้บัตรเครดิตราชการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบที่ 1

ประกาศ เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

การให้บริการรถรับ-ส่งเข้าออก มกอช.

แจ้งสถานที่ขึ้นรถรับ-ส่งเพื่อมาปฏิบัติงานภายใน มกอช. ของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่1 2 3 4