ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการชั่วโมงสร้างสุข ช่อง 3Family

รายการสุขสโมสร ช่อง 3Family

ประกาศผลการประกวดเรียงความเรื่อง "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

เกษตรฯ เร่งแจ้งเกษตรกรเสนอโปรเจคผลิตสินค้าอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยป้อนตลาด เพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ธ.ก.ส.ก่อนสิ้นสุดโครงการ 31 มี.ค.60

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบบันทึกการจำหน่าย แบบใบยืนยันการรม และแบบบันทึกการรับซื้อผลไม้สดรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

มกอช. ได้รับการยอมรับความเท่าเทียมด้าน FSMS จาก PAC

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดประกวดเรียงความเรื่อง "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน"

การตรวจสอบสินค้านำเข้าที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย.โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดจุดบริการให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต (โรงรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ผู้ส่งออก และผู้นำเข้า ตามมาตรฐานบังคับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า (ลำไย ลิ้นจี่ ฯลฯ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางออกอากาศเสียงสัมภาษณ์ (เลขาธิการ มกอช.) “รายการเปิดฟ้าวันใหม่” ทางช่องวิทยุคลื่น am1143

รายการก้าวล้ำ ข่าวเที่ยง ช่อง 9

วิดิโอประชาสัมพันธ์ฟารม์หอยมาตรฐานแห่งเดียวในประเทศไทย

รายการคนไทยหัวใจเกษตร สัมภาษณ์นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการมกอช. ในประเด็น มกอช.ย้ำมาตรฐานส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย

โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ “งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12