ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง จ้างวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสในตัวอย่างข้าว จำนวน 126 ตัวอย่าง, วิเคราะห์ระดับค่าการสลายตัวในด่างในตัวอย่างข้าว จำนวน 126 ตัวอย่าง และปริมาณแอนโทไซยานินในตัวอย่างข้าว จำนวน 60 ตัวอย่าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์กรการไม่แสวงหาผลกำไรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่การนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการอาหารปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรฐานการชันสูตรโรคทางเดินหายใจในสัตว์ปีก

[11 ก.พ. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพัทลุง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาล ปริมาณแป้ง ปริมาณกรด และปริมาณเยื่อใย ในตัวอย่างทุเรียนเทศและมันเทศ จำนวนรวม 150 ตัวอย่าง

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการกำหนดรหัสการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-coding System on Certification)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 28 เรื่อง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์หนังสือคำอธิบายพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 25581 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54