ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[22 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขออนุญาตและแจ้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และระบบการกำหนดการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์

[22 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ

[19 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง และ TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 10 รายการ

[15 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาการปลูกถั่วลิสงหลังนาข้าวตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

[15 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไทนาน 9

[29 พ.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและผลิตหนังสือองค์ความรู้ เรื่อง ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยังยืน

[23 พ.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจัดหมึกพิมพ์และ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

[18 พ.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นภาพพลิก

[10 พ.ย. 59] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[03 พ.ย. 59] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั้ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา

[28 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Server Co_location ขนาด 1/4 Rack)

[28 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

[27 ต.ค. 59] ประกวดราคาจ้างโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[26 ต.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการผลิตวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

[21 ต.ค. 59] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61