ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[17 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลการบริโภคหอมแดง กระเทียม ถั่วลิสง พริกแห้ง และกะทิในคนไทย

[17 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำฐานข้อมูลการบริโภคอาหารแบบอิเล็คทรอนิกส์

[16 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายทะเล

[16 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง มาตรฐาน อาหารปลอดภัยสู่ความยั่งยืน

[16 ม.ค. 60] ประกาศราคากลางโครงการ ดำเนินการขอซื้อหมึกพิมพ์

[04 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสำรวจศัตรูพืชที่ทำให้เกิดโรคของทุเรียนในพื้นที่ผลิตที่มีศักยภาพในการส่งออกที่สำคัญ

[30 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2560

[26 ธ.ค. 59] ประกาศ มกอช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขออนุญาตและแจ้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และระบบการกำหนดการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์

[22 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขออนุญาตและแจ้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และระบบการกำหนดการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์

[22 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ

[19 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง และ TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 10 รายการ

[15 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาการปลูกถั่วลิสงหลังนาข้าวตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

[15 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ไทนาน 9

[29 พ.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและผลิตหนังสือองค์ความรู้ เรื่อง ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยังยืน

[23 พ.ย. 59] ประกาศราคากลาง โครงการจัดหมึกพิมพ์และ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 25601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60