ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์(ด้านปศุสัตว์) และเทคนิคการผลิตและแปรรูปปศุสัตว์อินทรีย์

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินและโอคราทอกซินในพริกไทยและขิงแห้ง จำนวน 90 ตัวอย่าง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตะกั่วในถั่วเมล็ดแห้ง จำนวน 250 ตัวอย่าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์

ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำคำอธิบายและภาพประกอบมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทุเรียน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำคำอธิบายและภาพประกอบมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะม่วง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมพื้นภายในบริเวณอาคาร 5

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการศึกษาศักยภาพการเข้าสู่ตลาดระหว่างกันของสินค้าไก่ไทยและจีน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบงานสำหรับองค์กรรับรองฮาลาลของประเทศไทย

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่การนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54