ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคมกลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบปนะมาณ พ.ศ.2559

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ปริมาณสารโอคราทอกซิน เอ ที่ปนเปื้อนในเมล็ดกาแฟดิบ จำนวน 66 ตัวอย่าง

ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ในการจัดนิทรรศการ

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติราชการใหม่ของ กสม.

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือการขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ(พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการประเมินความเสี่ยงการผลิตจิ้งหรีดเพื่อการบริโภค

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาติดตั้งประตูห้องน้ำพร้อมติดผ้าม่าน อาคาร 5

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จำนวน 4 เรื่อง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ : คำอธิบายและภาพประกอบมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์(ด้านสัตว์น้ำ) และเทคนิคการผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54