ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[4 ธ.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

[1 ธ.ค. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 4 โครงการ)

[30 พ.ย.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ มกอช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biddgig) [ประกาศประกวดราคา, เอกสารประกวดราคา, ราคากลาง, TOR ]

[30 พ.ย.60] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ตลาดออนไลน์ (www.dgtfarm.com) ผ่านโซเชียลมีเดีย และสื่อโฆษณาออนไลน์

[30 พ.ย.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระบบตามสอบสินค้าเกษตร สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคา, ราคากลาง, TOR )

[30 พ.ย.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[29 พ.ย. 60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ มกอช.

[24 พ.ย.60] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจและรับรู้ Q อาสา

[24 พ.ย.60] ประกาศราคากลางโครงการ ชื่อวัสดุ(กระเป๋าพร้อมสกีนโลโก้ Q Restaurant)

[23 พ.ย. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ [ประกาศประกวดราคา, ราคากลาง, TOR]

[22 พ.ย. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศประกวดราคา]

[21 พ.ย.60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ

[20 พ.ย. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 2 [ประกาศประกวดราคา, ราคากลาง, TOR]

[20 พ.ย. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถยนต์ที่นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[17 พ.ย. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเกษตรเพื่อชีวิต รุ่นที่ 4 ปี 2561 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) [ประกาศประกวดราคา, TOR]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63