ข่าวแจกสื่อมวลชน

เกษตรฯ เปิดแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย

เปิดรับรองระบบงานขอบข่าย “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”

เกษตรฯ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการโรงรมฯ ผู้นำเข้า-ส่งออก ลำไย

เกษตรฯ หนุนสหกรณ์ตะเข็บชายแดนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพแข่ง AEC

ไทย-จีนจับมือลงนามพิธีสารฯ ส่งออกข้าวไทยไปแดนมังกร

เกษตรฯ คลอดมาตรฐานบังคับฉบับแรก คุมเข้มรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

มกอช.เตรียมจัดทำมาตรฐานพริกป่นและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตพริกป่น

ประชุมนานาชาติ เรื่อง การวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ปี 2558

มกอช. ยกร่างมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบจากฟาร์มโคนม

โคเด็กซ์รับรองมาตรฐานการผลิตน้ำปลาเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ

เกษตรฯ สั่งสานต่อพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรไทยสู่ AEC ตีตลาดโลก

มกอช. ก้าวสู่ปีที่ 14 ชักธง มาตรฐาน ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทยตีตลาดโลก1 2