ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มกอช. ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ มกอช. ครั้งที่ 4/2561 เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับระบบการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011:2018 และข้อกำหนดภาคบังคับ IAF/MD 20”

การสัมมนาเรื่อง “รู้เรื่องนำเข้าและส่งออกสินคาพืชอย่างเข้าใจ นำไปใช้ได้อย่างรู้จริง”

มกอช.ร่วมประชุมผลักดันการรับรองสินค้าฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลระดับโลก

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

มกอช.ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 มุ่งหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเหตุการณ์ความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ปีที่ 16

สัมมนาสานพลังเครือข่ายสู่แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิบัติภาคเกษตร

มกอช.จัดอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และ Organic สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

การประชุมการจัดทำความเท่าเทียมกันของระบบเกษตรอินทรีย์ไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM 39th AMAF) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรในการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ซึ่งจัดโดยองค์กร Safe Food Mission for All ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรดิสัน สวีท สุขุมวิท

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM 39th AMAF) ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561

มกอช.ดูงานสินค้าเกษตรภาคใต้ชายแดน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21