ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ไทย-จีน หารือกระชับความร่วมมือการตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรและอาหาร

สถานการณ์น้ำท่วมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

งานวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554

การสัมมนานโยบายและแนวทางการส่งเสริมผลไม้ฉายรังสีเพื่อการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

เกษตรฯ จับมือไอซีทีเปิดโครงการ “CAT e-smart farm” แก้ปัญหาสินค้าเกษตรส่งออก EU

ภาพบรรยากาศการสัมมนาประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2554

ภาพบรรยากาศงานการประชุม ผู้ประสานงานเครือข่ายระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารของอาเซียน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2554

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผอ.มกอช. เยี่ยมชมการผลิตกล้วยหอมทอง ณ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

ภาพกิจกรรม "เส้นทางสุขภาพกับเครื่องหมาย Q" เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2554

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน จังหวัดน่าน

ภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อมหนีไฟ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 25541 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19