ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมแนะนำโครงการพัฒนาการตามสอบที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 212 อาคาร 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ณ จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาเรื่อง การยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชอาหาร เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่

ภาพการตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบสินค้า Q และเก็บตัวอย่างที่วางจำหน่าย เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โลตัส สาขารัตนาธิเบศ และ เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว ส่งออกผลไม้ฉายรังสี...ฉลุย...ลำไยจ่อวางขายที่อเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 212 อาคาร 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร และอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด นนทบุรี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลํกสูตรการสร้างวิทยากรตัวคูณการพัฒนาองค์การ เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ โอเต็ล จ.นนทบุรี

ภาพกิจกรรมงานวันเกษตรภาคอิสาน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มกราคม 2555

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

มกอช.พร้อมรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้าน “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” เตรียมจับมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา-สมอ.หนุนสินค้าคุณภาพ-มีชื่อเสียงของท้องถิ่นตีตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

มกอช.กระทุ้งผู้ประกอบการใช้ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ป้องกัน Q ปลอม

ประชุมหารือเกี่ยวกับระบบใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์ระหว่างไทย - จีน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554

ภาพกิจกรรมการกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ไทย-จีน หารือกระชับความร่วมมือการตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรและอาหาร

สถานการณ์น้ำท่วมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วันที่ 1 พฤศจิกายน 25541 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20