ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหารระหว่างไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๘

พิธีเปิด Seminar on the Production of Organic Vegetable Seeds for Small-Scale Farmers and Communities in ASEAN

ภาพการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการของ IAF (IAF Technical Committee) ประจำปี ๒๕๕๕ และการประชุมหารือเรื่องการรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. กับหน่วยงาน FoodPLUS

การประชุม ASEAN Task Force on Codex ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมสนามซิตี้ กรุงเทพฯ

พิธีลงนามความเข้าใจความร่วมมือในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เกษตรสร้างสรรค์ : เศรษฐกิจยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมการรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555

การตรวจเยี่ยมโมเดิร์นเทรดและเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อการวิเคราะห์สารพิษตกค้างยาสัตว์ตกค้างและจุลินทรีย์ พร้อมทั้งตรวจเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q

ภาพกิจกรรมการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการเจรจา และพิธีปฏิบัติทางการทูต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศพิธีการ มอบป้าย Q และป้ายมาตรฐานสินค้าตลาดไท เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

สัมมนา เรื่อง ทิศทางการบูรณาการระบบสารสนเทศการตามสอบสินค้าเกษตรของไทยสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 212 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การประชุมแนะนำโครงการพัฒนาการตามสอบที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 212 อาคาร 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ณ จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาเรื่อง การยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชอาหาร เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่

ภาพการตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบสินค้า Q และเก็บตัวอย่างที่วางจำหน่าย เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โลตัส สาขารัตนาธิเบศ และ เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20