ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[12 ก.ย. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[12 ก.ย. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย

[07 ก.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณยาสัตว์ตกค้างของตัวอย่างสินค้าเกษตรอินทรีย์

[22 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มจำนวน 2 รายการ

[22 ส.ค. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561

[18 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอกภัยภายในบริเวณสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[18 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตถุงสำหรับบรรจุข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม

[18 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุม 351 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

[18 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างติดตั้งม่านปรับแสง ฟิล์มกรองแสง พัดลมดูดอากาศและซ่อมแซมบันไดทางขึ้นอาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

[15 ส.ค. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย

[11 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย

[11 ส.ค.60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 2 เรื่อง

[11ส.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ

[11 ส.ค.60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์พิมพ์แผ่นพับ จำนวน 2 เรื่อง

[07 ส.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงาน เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54