ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือการขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ(พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการประเมินความเสี่ยงการผลิตจิ้งหรีดเพื่อการบริโภค

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาติดตั้งประตูห้องน้ำพร้อมติดผ้าม่าน อาคาร 5

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จำนวน 4 เรื่อง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ : คำอธิบายและภาพประกอบมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์(ด้านสัตว์น้ำ) และเทคนิคการผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์(ด้านปศุสัตว์) และเทคนิคการผลิตและแปรรูปปศุสัตว์อินทรีย์

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินและโอคราทอกซินในพริกไทยและขิงแห้ง จำนวน 90 ตัวอย่าง

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างวิเคราะห์ตะกั่วในถั่วเมล็ดแห้ง จำนวน 250 ตัวอย่าง

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์

ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำคำอธิบายและภาพประกอบมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทุเรียน

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำคำอธิบายและภาพประกอบมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะม่วง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44