ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[4 ต.ค.60] ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[3 ต.ค. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ Internet Data Center ปีงบประมาณ 2561

[3 ต.ค. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการดูแลระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2561

[2 ต.ค. 60] ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[29 ก.ย.60] ประกาศราคากลางโครงการดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2561

[27 ก.ย. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[27 ก.ย. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[18 ก.ย. 60] ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2561

[18 ก.ย. 60] ประกาศราคากลางโครงการบริการเช่าใช้อินเทอร์เน๊ตแบบองค์กรและเช้าใช้วงจรเครือข่ายเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561

[15 ก.ย. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเช่าใช้อินเทอร์เน็ตแบบองค์กรและเช่าใช้วงจรเครือข่ายเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[15 ก.ย. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[13 ก.ย. 60] ประกาศราคาจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[12 ก.ย. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 2

[12 ก.ย. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[12 ก.ย. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54