ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม งานวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

ภาพบรรยากาศการสัมมนา มกอช.ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2555

มกอช. เปิดฉายหนังสั้น Q แมน เกษตรกรไทย หัวใจหล่อมาก

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555

ภาพบรรยากาศ พิธีแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือพัฒนาขีดความสามรถในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรเครือข่ายข้าวอินทรีย์ร้อยแก่นสารสินธุ์ด้วยระบบตามสอบ CAT e-smart farm"

ภาพข่าวการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับและการขนส่งสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาการตามสอบที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสาเยาวชน : การผลิตพืชเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP รุ่นที่ 9

ภาพงานพิธีบวงสรวง เปิดกล้องหนังสั้น เรื่อง “Q แมน เกษตรกรไทยหัวใจหล่อมาก ” เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2555

ภาพการสัมมนา เรื่อง การยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ณ ห้องโชติกา โรงแรม เซ็นทรัล เพลล์ จ.สมุทรสาคร

การประชุมสามัญประจำปี 2012 ขององค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation: PAC) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 16-22 มิถุนายน 2555

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล มกอช. ประจำปี 2555 ณ สนามกอล์ฟฟวินด์เซอร์ ปาร์ค & กอล์ฟคลับ กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยในงานพืชสวนโลก Floriade 2012 ณ เมืองเวนโล่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 15-22 เมษายน 2555

ภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความพร้อมสินค้าเกษตรไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19