ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[25 พ.ค. 61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[24 พ.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[17 พ.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมระหว่างประเทศ

[15 พ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณยาสัตว์ตกค้างของตัวอย่างสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[9 พ.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[8 พ.ค. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือเรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชอาหาร

[8 พ.ค.61]ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือเรื่อง

[4 พ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในเรื่องสินค้า Q และเครื่องหมาย Q

[4 พ.ค.61]ประกาศราคากลางโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์

[1 พ.ค. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบและผลิตมาสคอท

[30 เม.ย. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบและผลิตวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

[27เม.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[27เม.ย.61]ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฏหมายความปลอดภัยด้านอาหารใหม่ (FSMA) โดยวิธีคัดเลือก

[19เม.ย.61]ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานสวนและงานวสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[4 มี.ค. 61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (พิมพ์ครั้งที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62