ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[8 พ.ย. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) [ประกาศ,ราคากลาง,TOR]

[7 พ.ย.60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 10 เรื่อง

[2 พ.ย.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) [เอกสารประกวดราคา,TOR]

[30 ต.ค.2560] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทดแทนของเดิมและจัดหาเเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[25 ต.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน Q (Q4U)

[20 ต.ค.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) [เอกสารประกวดราคา,ราคากลาง,TOR]

[18 ต.ค.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) [เอกสารประกวดราคา,ราคากลาง,TOR]

[18 ต.ค.60] ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2560 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

[16 ต.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการ เช่าพื้นที่วางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server CO_Location ขนาด 1/4 Rack)

[12 ต.ค. 60] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

[10 ต.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ

[6 ต.ค. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 1 คัน

[6 ต.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างรวบรวมข่าวสารประจำวันผ่านอินเตอร์เน็ต (Clipping New Online)

[6 ต.ค. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการยกระดับการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ มกอช. ประจำปีงบประมาณ 25611 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54