ภาพข่าวกิจกรรม

มกอช. รับการตรวจประเมิน Re-Evaluation จาก PAC ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 18-23 สิงหาคม 2556

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการด่านตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2556

Seminar on "Market Trend & Regulation of Health Food in Japan" 5 July 2013 TK.PALACE HOTEL

มกอช. มอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ให้กับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Training Workshop on ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed 29 - 31 JULY 2013 BAIYOKE SKY HOTEL

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงาน “เกษตรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 12-21 ก.ค.56 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ภาพกิจกรรมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในโรงเรียน เมื่อวันที่ 12-16 มิถุนายน 2556 ณ สวนดอนธรรม จ.กาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรม งานนิทรรศการงาน HOFEX 2013 at The Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong เมื่อวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556

ภาพกิจกรรมสัมมนางาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว PHUKET HALAL 2013 เมื่อวันที่ 29-31 พ.ค. 2556 ณ Phuket Graceland Resort & Spa

ภาพกิจกรรม งานนิทรรศการ SEOUL FOOD & HOTEL 2013 เมื่อวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ Korean International Exhibition Center สาธารณรัฐเกาหลี

ภาพกิจกรรม พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการ ออกตรวจสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า Q

Seminar on ::EU Regulations on Food Labelling:: Delegation of the European Union to Thailand Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards 30 April 2013 At Ballroom 1-3, SOFITEL Bangkok Sukhumvit Hotel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20