ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม เรื่อง “การตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์มสุกรตามมาตรฐาน GAP เมื่อวันที่ 8 - 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศ โครงการ "การตรวจประเมินแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับหน่วยตรวจ" เมื่อวันที่ 4 -9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมวาสิฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

มกอช. เปิดบริการการให้การรับรองระบบงานด้าน GLOBALG.A.P. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องแคทรียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

มกอช. รับการตรวจประเมิน Re-Evaluation จาก PAC ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 18-23 สิงหาคม 2556

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการด่านตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2556

Seminar on "Market Trend & Regulation of Health Food in Japan" 5 July 2013 TK.PALACE HOTEL

มกอช. มอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ให้กับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคาร1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Training Workshop on ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed 29 - 31 JULY 2013 BAIYOKE SKY HOTEL

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงาน “เกษตรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 12-21 ก.ค.56 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ภาพกิจกรรมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในโรงเรียน เมื่อวันที่ 12-16 มิถุนายน 2556 ณ สวนดอนธรรม จ.กาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรม งานนิทรรศการงาน HOFEX 2013 at The Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong เมื่อวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556

ภาพกิจกรรมสัมมนางาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว PHUKET HALAL 2013 เมื่อวันที่ 29-31 พ.ค. 2556 ณ Phuket Graceland Resort & Spa1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20