ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบงนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะลูกกุ้งทะเลปลอดโรค ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสุขอนามัยพืชและเครือข่ายความร่วมมืองานด้านอารักขาพืช ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด : ปลาช่อน

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด : ตะพาบ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธ์ข้าว ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ขมิ้นชัน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร : หลักการและแนวทางสำหรับออกแบบระบบการตามสอบและการนำไปปฏิบัติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

[ดาวน์โหลด] เอกสารโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน" วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16