ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด : ปลาช่อน

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด : ตะพาบ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธ์ข้าว ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ขมิ้นชัน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร : หลักการและแนวทางสำหรับออกแบบระบบการตามสอบและการนำไปปฏิบัติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

[ดาวน์โหลด] เอกสารโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน" วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้ำผึ้ง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษสูงสุด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

การสัมมนาเรื่อง “สถานการณ์และกฎระเบียบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมที เค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมวังใต้ อำเถอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปผลการสัมมนา เรื่อง มุมมองไทยกับการก้าวไปในเวที Codex

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2552) (ทบทวน)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16