ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อบรูณาการด่านตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานด่านตรวจพืช ด่านศุลกากรช่องเม๊ก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 - 10 เมษายน 2557

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานด่านตรวจพืช ด่านศุลกากรแม่สอด สถานประกอบการผู้นำเข้าใน อ.แม่สอด จ.ตาก และโรงงานมิตรชาวไร่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่11-12 และ วันที่ 17 มีนาคม 2557

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ท๊อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล พระราม9

พิธีมอบใบรับรองระบบงาน ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 ขอบข่าย GAP และ Organic ให้แก่สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องกาละสอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

การประชุมหารือภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย - ลาว ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์​ 2557

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21