เตือนภัยสินค้าเกษตร

สถานการณ์ปลานิลในตลาดโลก (มิถุนายน 2556)

บราซิลขยายส่งออกเนื้อสัตว์ฮาลาล ใช้เทคโนโลยีติดฉลากชิพข้อมูลอำนวยความสะดวกสินค้าส่งออก

สหรัฐฯ ยืนยันการพบข้าวสาลี GMO เพียงครั้งเดียว ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาด

EFSA เตรียมทดสอบความปลอดภัยสีผสมอาหาร 6 ชนิด เพิ่มเติม

EU ระงับการใช้วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene ในอาหาร

ไทยบุกตลาดข้าวหอมมะลิสหรัฐฯ

สหภาพยุโรปกับสถานการณ์ไข้หวัดนกระบาด

แกมเบียประกาศไม่นำเข้าข้าวตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

รัฐบาลสกอตกระตุ้นผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนคุ้มครองชื่อผลิตภัณฑ์อาหารจาก EU

รัสเซีย: พบโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) ในพื้นที่เดิมที่เคยระบาดเมื่อปี 2555

กาตาร์ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อไก่จากประเทศไทย

EU ปรับมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารที่ผู้โดยสารขาเข้านำเข้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล

EU อนุญาตให้ใช้คำกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับฟรุกโตสและแอลฟ่าไซโคลเดกซ์ตริน

นักวิจัยสเปนพบอาหารหลายชนิดของ EU ปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราเกินมาตรฐาน

ไทยเตรียมแข่งขันผลิตนม เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197