ข่าวการประชุมสัมมนา

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง รังนก และการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกอีแอ่น ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสับปะรด

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลศัตรูพืชและเครือข่ายความร่วมมืองานด้านอารักขาพืช

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กากถั่วเหลือง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี สำหรับท่าเทียบเรือ สะพานปลาแพปลา และตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับขิง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

การสัมมนาระดมความเห็นต่อรา่งมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน (บังคับ) เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับท่าเทียบเรือ สะพานปลา แพปลา และตลาดกลางซื้อข่ายสัตว์น้ำ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร

การตรวจประเมินแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP ประมง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับหน่วยตรวจ วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ยกเลิกการจัดสัมมนา EU rules on: Pesticide, Additives and Contaminants

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างเอกสาร ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16