ข่าวการประชุมสัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน (บังคับ) เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับท่าเทียบเรือ สะพานปลา แพปลา และตลาดกลางซื้อข่ายสัตว์น้ำ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร

การตรวจประเมินแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP ประมง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับหน่วยตรวจ วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ยกเลิกการจัดสัมมนา EU rules on: Pesticide, Additives and Contaminants

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างเอกสาร ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะขามหวาน ในวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "กฎระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น”

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบงนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะลูกกุ้งทะเลปลอดโรค ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสุขอนามัยพืชและเครือข่ายความร่วมมืองานด้านอารักขาพืช ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16