ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[8 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

[8 ส.ค.61]ประกาศราคากลางโครงการเช่าพื้นที่การให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud) บริการ Extra IPv6, MS SQL Server และบริการ RapidSSL ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) ปีงบประมาณ 2562

[8 ส.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประชาสัมพันธ์ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[7 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562

[6 ส.ค.61]ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[6 ส.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ 5 จังหวัด (จังหวัดสตูล จังหวัดสงชลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ 3 ส.ค. 61 ] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[3 ส.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต ดำเนินการจัดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[3 ส.ค. 61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประชาสัมพันธ์ห้องประชุม ปีงบประมาณ 2562

[3 ส.ค. 61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต ดำเนินการจัดการสอบภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

[31 ก.ค.61]ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา ซื้อน้ำมันสำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[25 ก.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

[24 ก.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[24 ก.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเช่าใช้อินเตอร์เน็ตแบบองค์กรและเช่าใช้วงจรเครือข่ายเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[24 ก.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63