ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[29 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างย้ายและปรับปรุงสาย LAN และเก็บสายไฟฟ้าพร้อมเต้าเสียบ

[19 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างตรวจประเมินระบบ GMP (มกษ 4702-2557) ภายใต้โครงการสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานบังคับ

[17 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า THAIFAX-WORD of Food Asia 2017

[17 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มกุ้งเครย์ฟิช

[08 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการรับรองระบบงาน

[03 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมหลังดาดฟ้า อาคาร 5 รวมทั้งผนังและหน้าต่างภายนอก อาคาร 5

[03 พ.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

[26 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซื้อสินค้าเกษตร(สดและ/หรือแปรรูป)

[24 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอซิน (ScreenEZ Aflatoxin Test Kit)

[24 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการรายงานขอจัดซื้อชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน (ScreenEZ Aflatoxin Test Kit)

[21 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) อัตโนมัติและวัสดุอุปกรณ์การตรวจคัดกรองปริมาณอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง

[18 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์โปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 เรื่อง

[04 เม.ย. 60] ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ของอาคาร 3 มกอช.

[28 มี.ค. 60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจ เครื่องหมาย Q

[24 มี.ค. 60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบจองยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลางไปปฏิบัติราชการ) ของ มกอช.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48