ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[30 ม.ค.60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา

[27 ม.ค. 60] ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบการขออนุญาต และการแจ้งนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และระบบการกำหนดการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[23 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร

[23 ม.ค. 60] ประกาศ TOR และ ราคากลาง โครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขออนุญาตและแจ้่งการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และระบบการกำหนดการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

[20 ม.ค. 60] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 10 รายการ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[18 ม.ค.60] ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการชุนสูตรโรคจุดขาว โรคทอราซินโดรม และโรคหัวเหลืองในกุ้ง

[17 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลการบริโภคหอมแดง กระเทียม ถั่วลิสง พริกแห้ง และกะทิในคนไทย

[17 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำฐานข้อมูลการบริโภคอาหารแบบอิเล็คทรอนิกส์

[16 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายทะเล

[16 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ เรื่อง มาตรฐาน อาหารปลอดภัยสู่ความยั่งยืน

[16 ม.ค. 60] ประกาศราคากลางโครงการ ดำเนินการขอซื้อหมึกพิมพ์

[04 ม.ค. 60] ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสำรวจศัตรูพืชที่ทำให้เกิดโรคของทุเรียนในพื้นที่ผลิตที่มีศักยภาพในการส่งออกที่สำคัญ

[30 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2560

[26 ธ.ค. 59] ประกาศ มกอช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขออนุญาตและแจ้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และระบบการกำหนดการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์

[22 ธ.ค. 59] ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขออนุญาตและแจ้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และระบบการกำหนดการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46