ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[6 ก.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ "วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่10 รายไตรมาส ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561"

[6 ก.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 16 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[6 ก.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[5 ก.ค.61] ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

[3ก.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับภาษาไทย จำนวน 16 เรื่อง

[27 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์รูปแบบ Motion Graphic เผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

[27 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนโยบายสำคัญ มกอช. เชิงรุก

[12 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานและระบบการผลิต GAP และ Organic พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

[19 มิ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำและลูกลอยชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[15 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และบทบาทภาระกิจ มกอช.

[15 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560

[12 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยม ในพื้นที่จังหวัดน่านภายใต้โครงการอาหารศึกษา

[7มิ.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง การจ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารศึกษาในระดับมัธยม ในพื้นที่จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมธัยม

[6 มิ.ย. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[4 มิ.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสาร "วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่ 10 รายไตรมาส ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2561"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61