ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาเรื่องหน่วยตรวจกับการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาวิชาการโครงการมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เรื่อง จับตากฎระเบียบประเทศคู่ค้า ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ภาพกิจกรรมงาน "วันเกษตรแห่งชาติ" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรมการจัดการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อบรูณาการด่านตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานด่านตรวจพืช ด่านศุลกากรช่องเม๊ก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 - 10 เมษายน 2557

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานด่านตรวจพืช ด่านศุลกากรแม่สอด สถานประกอบการผู้นำเข้าใน อ.แม่สอด จ.ตาก และโรงงานมิตรชาวไร่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่11-12 และ วันที่ 17 มีนาคม 2557

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ท๊อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล พระราม91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20