ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[13 ธ.ค.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[13 ธ.ค.60] ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยสินค้าเกษตร และอาหาร (ACFS Early Warning)

[12 ธ.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการวัสดุคอมพิวเตอร์

[12 ธ.ค.60]ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการเกษตรเพื่อชีวิต รุ่นที่ 4 ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[6 ธ.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการ วัสดุสำนักงาน

[4 ธ.ค. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ (FSMA)

[4 ธ.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการ ขอจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

[4 ธ.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการ หมึกพิมพ์

[4 ธ.ค.60] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

[1 ธ.ค. 60] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 4 โครงการ)

[30 พ.ย.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ มกอช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biddgig) [ประกาศประกวดราคา, เอกสารประกวดราคา, ราคากลาง, TOR ]

[30 พ.ย.60] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ตลาดออนไลน์ (www.dgtfarm.com) ผ่านโซเชียลมีเดีย และสื่อโฆษณาออนไลน์

[30 พ.ย.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระบบตามสอบสินค้าเกษตร สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (เอกสารประกวดราคา, ราคากลาง, TOR )

[30 พ.ย.60] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[29 พ.ย. 60] ประกาศราคากลางโครงการจ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ มกอช.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54