เตือนภัยสินค้าเกษตร

อียูปรับลดค่าสูงสุดของการได้รับสาร BPA ชั่วคราว

ผู้ซื้อจับตาราคาทูน่าไทยดิ่งต่อเนื่อง

โรคมือ เท้า ปากระบาดในรัสเซีย

โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดในลิทัวเนีย

แคนาดาอนุญาตให้สามารถสั่งนำเข้าวัคซีน PED ในกรณีฉุกเฉิน

เม็กซิโกประกาศห้ามล่าฉลามขาวเป็นการถาวร

อังกฤษเตรียมปรับปรุงระเบียบปริมาณส่วนประกอบเนื้อสัตว์ในอาหาร

EU อนุญาตให้ใช้ sulphur dioxide – sulphites (E 220-228) ในเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของไวน์

EU แก้ไขบัญชีรายชื่ออาหารสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสัตว์

EU เพิ่มรายชื่อข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (health claims) ที่อนุญาตให้แสดงบนฉลากอาหาร

พบอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดในรัสเซีย

ฮ่องกงระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากจีนหลังจากไข้หวัดนกระบาด

รัสเซียอาจจะระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจาก EU

รัสเซียประกาศระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อโคจากออสเตรเลีย

สหรัฐฯ เตรียมปรับปรุงระบบการตรวจสอบเนื้อสัตว์ปีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208