เตือนภัยสินค้าเกษตร

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (MRLs) ของปราบศัตรูพืชบางรายการในสินค้าพืชและสัตว์

จับตากฎหมาย Farm bill ของสหรัฐฯ กับผลกระทบต่อสินค้าประมงไทย

จีนปฏิเสธนำเข้าข้าวโพด GM จากสหรัฐฯ

สหรัฐฯ เตรียมปรับปรุงการติดฉลากโภชนาการ

พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่เนปาล

สหรัฐฯ ประกาศร่างระเบียบย่อย FSMA ว่าด้วยการปกป้องอาหารจากการจงใจปลอมปน

ออสเตรเลียปลอดจากโรคไข้หวัดนกแล้ว

พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในอินเดีย

รัสเซียยกเลิกระงับการนำเข้าไก่งวงจากสหรัฐฯ

เตือนผู้ประกอบการ ออสเตรเลียห้ามนำเข้าหมากชิ้นแห้ง

สหรัฐฯ ตั้ง USDA-AMS เป็นผู้รับรองอาหารสัตว์ส่งออก

เกาหลีใต้ระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากโปแลนด์

USDA เรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อวัวเนื่องจากพบว่าผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรค

มาเลย์ชี้ กากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารโคนมชั้นดี

สหรัฐฯ ประกาศร่างระเบียบฉบับใหม่ว่าด้วยการใช้สารกำจัดศัตรูพืช1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208