ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[1 พ.ค. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบและผลิตมาสคอท

[30 เม.ย. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบและผลิตวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

[27เม.ย.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[27เม.ย.61]ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฏหมายความปลอดภัยด้านอาหารใหม่ (FSMA) โดยวิธีคัดเลือก

[19เม.ย.61]ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานสวนและงานวสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[4 มี.ค. 61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (พิมพ์ครั้งที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[17 เม.ย.61] ประกวดราคาจัดจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้สด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[11 เม.ย.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[10 เม.ย.61] ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณนาสัตว์ตกค้างของตัวอย่างสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[5 เม.ย.61] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย พ.ศ.2561

[29 มี.ค.61] งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2561

[29 มี.ค. 61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้สดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[29 มี.ค. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[29 มี.ค. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[26 มี.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58