ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม การเฝ้าระวังสินค้าที่ผ่านการรับรองเครื่องหมาย Q ที่ TOPs Market เมื่อวันที่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ภาพข่าวกิจกรรม การมอบหนังสือเสริมความรู้ด้านอาหารศึกษา ชุดเกษตรกรลองทำดู รวม 11 เรื่อง ให้กับเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งประเทศ

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าวการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทวิภาคีว่าด้วยการพัฒนาเมืองแห่งความปลอดภัยสินค้าเกษตร และการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้สดที่จำหน่ายในตลาดนัด ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศ การจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการเรื่องดินระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาระหว่างประเทศ ของคณะทำงานร่วม ด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน (JAWG) เรื่องการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสินค้าผักและผลไม้สด ให้แก่เจ้าหน้าที่ภูฏาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช

ภาพกิจกรรม พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศาลพระภูมิ ท้าวเวสสุวัณ ศาลตา-ยาย และพระพิรุณทรงนาค เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 123 ปี และ พิธีมอบประกาศนียบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ภาพกิจกรรมคณะผู้บริหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมรดน้ำดำหัว รัฐมนตรีว่าการและผู้บริหาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวการสัมภาษณ์สดในรายการ คม ชัด ลึก ประเด็น "มาตรฐานสารพิษตกค้างที่พบในผัก" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์นิตยสารโพสต์ ทูเดย์ @ Weekly ในเรื่องระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานหารือแนวทางการทำงานร่วมกันด้านอาหารฮาลาล ระหว่างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Mr. Koichi Okamoto เลขานุการเอกด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่ออำลาตำแหน่งและแนะนำผู้ทำหน้าที่แทนต่อไป

ภาพการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาเซียนครั้งที่ 20 ณโรงแรม เซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

ภาพงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21