ข่าวการประชุมสัมมนา

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ ในวันที่ 2 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ ในวันที่ 21 ม.ค. 2558

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ในวันที่ 28 ม.ค. 2558

การสัมมนาเรื่อง “รู้ทัน มั่นใจ ส่งออกอาหารแปรรูปไทยไปญี่ปุ่น” ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง หลักการและแนวทางปฏิบัติของ Codex เกี่ยวกับการชักตัวอย่างสินค้าตามหลักสากล ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดการจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดเข็ม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะละกอ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะม่วง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการและแนวทางการกำหนดและประยุกต์ใช้เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน Codex กับอนาคตอุตสาหกรรมสัปรดกระป๋องไทย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างกรอบความตกลงยอมรับร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral MRA for Prepared Foodstuff)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์(บังคับ) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ถั่วฝักยาว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี

สรุปผลการประชุม GSFA ONLINE-Updated to the 37 th Session of the Codex Alimentarius Commission (2014)

[ดาวน์โหลดเอกสาร] การประชุมสัมมนา เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร จากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. วันที่ 18 กันยายน 2557 จ.กรุงเทพมหานคร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16