ข่าวการประชุมสัมมนา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการและแนวทางการกำหนดและประยุกต์ใช้เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน Codex กับอนาคตอุตสาหกรรมสัปรดกระป๋องไทย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างกรอบความตกลงยอมรับร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral MRA for Prepared Foodstuff)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์(บังคับ) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ถั่วฝักยาว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี

สรุปผลการประชุม GSFA ONLINE-Updated to the 37 th Session of the Codex Alimentarius Commission (2014)

[ดาวน์โหลดเอกสาร] การประชุมสัมมนา เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร จากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. วันที่ 18 กันยายน 2557 จ.กรุงเทพมหานคร

[ดาวน์โหลดเอกสาร] การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เมืองเกษตรสีเขียวประเทศไทย : โอกาศและความท้าทาย วันที่ 14 - 18 ก.ย. 57 จ.นครราชสีมา

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดกลุ่มสินค้าเกษตรเพื่อใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับสารพิษตกค้าง

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดโรค

โครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาฐานข้อมูลสุขอนามัยพืช และเครือข่ายความร่วมมืองานด้านอารักขาพืช ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401)

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง วิธีทดสอบไหมดิบ ในวันที่ 1 ส.ค. 57 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มห่าน ในวันที่ 31 ก.ค.57 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16