ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานขั้นตอนการตรวจสอบถั่วลิสง ในโรงกระเทาะเปลือกถั่วลิสง และสถานที่รวบรวมถั่วลิสงก่อนการส่งออกไปไทย ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

ภาพบรรยากาศการประชุมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง: ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 ณ แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

การประชุม Thailand Quality Conference Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดน่าน

ภาพงานการฝึกอบรมการใช้งานระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 403 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรตัวคูณระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 409 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพบรรยากาศการประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ไทย-เวียดนาม ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ

ภาพบรรยากาศงาน เสวนาวิชาการในงานโครงการเทิดพระเกียรติ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"ของ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลสงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศการประชุม Enhancing Capacity of Sanitary and Phytosanitary (SPS)Arranggement to Facilitate Trade in GMS เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 111 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพข่าวกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไทย-จีน ครั้งที่ 5 โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวิมล จันทรโรทัย เป็นหัวหน้าคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ ณ รร.แชงกรีล่า เมื่อวันที่10 ก.ค.58

ภาพกิจกรรมงาน “วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2558” ะหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ภาพบรรยากาศงาน informal CCASIA meeting prior the 38th CAC plenary session Codex Alimentarius Commission ครั้งที่ 38 ระหว่าง 6-11 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ภาพบรรยากาศงาน “วีถีไทยมุสลิม” ปี 2558เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 ที่โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21