ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม การอบรมการใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมการใช้งานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะ มันตรีนี จังหวัดเชียงราย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม เรื่อง "การตรวจประเมินฟาร์มเนื้อไก่ และฟาร์มสุกรตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับหน่วยตรวจ" ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดโครงการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องเซฟฟายด์ 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

Seminar on "Japanese Food Labelimg Standards" 29 October 2013 Rama Gardens Hotel, Bangkok

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม เอ-วัณ เดอะ รอยัล ครูส พัทยา ชลบุรี

ภาพกิจกรรมงานโครงการเปิดบริการให้การรับรองระบบงานหน่วยตรวจด้านสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อการโอนถ่ายภารกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม เรื่อง “การตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์มสุกรตามมาตรฐาน GAP เมื่อวันที่ 8 - 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศ โครงการ "การตรวจประเมินแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับหน่วยตรวจ" เมื่อวันที่ 4 -9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมวาสิฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

มกอช. เปิดบริการการให้การรับรองระบบงานด้าน GLOBALG.A.P. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องแคทรียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

มกอช. รับการตรวจประเมิน Re-Evaluation จาก PAC ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 18-23 สิงหาคม 2556

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการด่านตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2556

Seminar on "Market Trend & Regulation of Health Food in Japan" 5 July 2013 TK.PALACE HOTEL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17