ข่าวประชาสัมพันธ์

OIE ให้รางวัลนายสัตวแพทย์ไทยคนแรก

มกอช. เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2011 ขององค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation: PAC) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 12-17 มิ.ย. 54

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ณ ประเทศแคนาดา

แจ้งข่าว INFOSAN Information เรื่อง อุบัติการณ์นิวเคลียร์และการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในอาหาร

มกอช. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองระบบงาน ( ACFS-Accreditation Symbol ) เป็นเครื่องหมายการค้าประเภทเครื่องหมายรับรอง

การแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป

ซาอุดีอาระเบียออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับด่านกักกันพืชและสัตว์

สรุปสาระสำคัญข้อมูลจาก INFOSAN เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์จากการเฝ้าระวังภัยด้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตร ข้อแนะนำการยื่นบัญชีการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อุทธยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร

กำหนดแบบคำขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะที่ ๒๓๔ (ISO/TC ๒๓๔ Fisheries and Aquaculture) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ คิงเพาเวอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12