ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (pest list) ของประเทศไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร(มาตรฐานบังคับ) เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร(มาตรฐานบังคับ) เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตรังไหม ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเส้นไหมหัตถกรรม ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มาตรฐานบังคับ) ในวันที่ 21-22 เมษยน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานที่ผลิตต้นพันธุ์พืช วันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานช่อดอกกล้วยไม้เพื่ิอการค้าระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานบังคับ วันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แก้วมังกร ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมแลนด์ บรีซ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้งและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้ง

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การตรวจรับรองตามมาตรฐานสำหรับสินค้าข้าว

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสิรนค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ (มาตรฐานบังคับ) วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรวยปัญญา โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

การสัมมนา คอมพาร์ทเมนต์กุ้ง ไปออสเตรเลีย

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ ในวันที่ 2 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ ในวันที่ 21 ม.ค. 25581 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16