ข่าวการประชุมสัมมนา

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานที่ผลิตต้นพันธุ์พืช วันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานช่อดอกกล้วยไม้เพื่ิอการค้าระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานบังคับ วันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แก้วมังกร ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมแลนด์ บรีซ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้งและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้ง

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การตรวจรับรองตามมาตรฐานสำหรับสินค้าข้าว

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสิรนค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ (มาตรฐานบังคับ) วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรวยปัญญา โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

การสัมมนา คอมพาร์ทเมนต์กุ้ง ไปออสเตรเลีย

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ ในวันที่ 2 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ ในวันที่ 21 ม.ค. 2558

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ในวันที่ 28 ม.ค. 2558

การสัมมนาเรื่อง “รู้ทัน มั่นใจ ส่งออกอาหารแปรรูปไทยไปญี่ปุ่น” ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง หลักการและแนวทางปฏิบัติของ Codex เกี่ยวกับการชักตัวอย่างสินค้าตามหลักสากล ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดการจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดเข็ม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะละกอ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะม่วง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16