ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[27 ก.พ.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศและฐานข้อมูลการรับรองระบบงานตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ (FSMA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

[27 ก.พ.61]ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[21 ก.พ. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงาน Thai Traces และห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

[23 ก.พ. 61] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์คู่มือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จำนวน 2 เรื่อง

[16 ก.พ.61]ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[14 ก.พ. 61] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา

[13 ก.พ. 61] ประกาศประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปอตโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[13 ก.พ. 61] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคลุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[9 ก.พ. 61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและจัดหาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[8 ก.พ. 61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในรูปแปบอิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[ 5 ก.พ. 61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานนโยบายแปลงใหญ่ด้านการผลิตสินค้าข้าวสาร Q

[31 ม.ค. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[31 ม.ค. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[31 ม.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนอำนวยการด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 ราย

[29 ม.ค. 61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54