ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[27 ส.ค.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการดำเนินโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

[22 ส.ค.61] จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[21 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์เอกสารรเพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตร "คู่มือ Q อาสา"

[21 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดงานพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561

[20 ส.ค.61] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า

[20 ส.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด เสื่อมสภาพ

[15 ส.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[10 ส.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[9 ส.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[9 ส.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[9 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์เอกสารเพื่อสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 3 รายการ

[9 ส.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า โครงการเช่าพื้นที่การให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud) บริการ Extra IPv6,MS SQL และบริการ RapidSSL

[8 ส.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการจ้างตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

[8 ส.ค.61]ประกาศราคากลางโครงการเช่าพื้นที่การให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud) บริการ Extra IPv6, MS SQL Server และบริการ RapidSSL ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) ปีงบประมาณ 2562

[8 ส.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประชาสัมพันธ์ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61