ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ (รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ลงพื้นที่ จังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าวงานโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรม:การพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภาพกิจกรรม การบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรมงานพระราชทานผ้ากฐินประจำปี 2558 ถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดสงขลา

ภาพบรรยากาศงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี มกอช. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ข้าราชการระดับผู้บริหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว และกรมหม่อนไหม ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

ภาพบรรยากาศการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานมาตฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

The 11th Meeting of Expert Group on Sanitary and Photosanitary Measures and Food Standards between Thailand - Australia Chiang Rai, Thailand 22-24 September 2015

ภาพบรรยากาศงานประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับ Codex ประเทศไทย และมาตรฐานสาหร่ายและผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะเยื่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) ณ สถาบันอาหาร สะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมาศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานประสานงานกลางมาตรการ SPS(SPS Enquiry Point) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2558

ภาพข่าวงาน การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2558” เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอต์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 58 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21