ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[19 ก.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา

[19 ก.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[19 ก.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[19 ก.ค.61]ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของ มกอช.

[16 ก.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) เพิ่มเติม

[16 ก.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง

[13 ก.ค.61] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[9 ก.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Southeast Asia

[27 มิ.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์รูปแบบ Motion Graphic เผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

[27 มิ.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและนโยบายสำคัญ มกอช. เชิงรุก

[27 มิ.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[8 มิ.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม

[6 ก.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ "วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่10 รายไตรมาส ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561"

[6 ก.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 16 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[6 ก.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50