ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560

15 ปี วันสถาปนา มกอช.

พิธีมอบรางวัลฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต " เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" เมื่อวันที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำอินทรีย์ ณ จ.สมุทรสงคราม

งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ด้วยการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

มกอช. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงไนจีเรีย ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

การสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด กาดสวนแก้ว

การลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร พร้อมใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

การสัมมนาเรื่อง "กฎหมายการผลิตอาหารของสหรัฐอเมริกา CFR117 (Preventive Control For Human Food : PCHF)" รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงามและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

งานเทศกาลไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thai Festival 2017 ณ สวนไทโยโนะ ฮิโรบะ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

การอบรม เตรียมความพร้อมโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร ตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักผลไม้สด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 จังหวัดภูเก็ต

การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก (CCFICS) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ สหรัฐเม็กซิโก

ภาพกิจกรรมการ ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริเวรอาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17