ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวด "โครงการส่งต่อองค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษา"

โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็น เรื่อง ร่างข้อเสนอค่าปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ของวัตถุเจือปนอาหารในมาตรฐานทั่วไปสาหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ในหมวดอาหาร 09.0 ถึง 16.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (มกษ. 9002-2559)

มกอช. แจงสหรัฐฯ ไม่ได้เตรียมแบนสินค้าประมงไทย

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิเศษแบบเบ็ดเสร็จระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ลธก. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สัมภาษณ์ เรื่อง Thai Bug to the World

ข่าวประชาสัมพันธ์ สังเกตได้อย่างไรว่าเป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า Q

ข่าวประชาสัมพันธ์ แหล่งจำหน่ายสินค้า Q มีที่ไหนบ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทำไมต้องสินค้า Q

ข่าวประชาสัมพันธ์ สินค้า Q มีอะไรบ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ เครื่องหมาย Q

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเสวนา "สถาณการณ์และแนวโน้มมาตรฐานการเกษตรโลกที่ไทยต้องเผชิญ" วันที่ 7 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานมวยไทยการกุศล วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30-18.00 น. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ถ.รามอินทรา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11