การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจรับรอง

   รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
    1. “การตรวจประเมินแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับหน่วยตรวจ”
ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี

    2. “การตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์มสุกรตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับหน่วยตรวจ”
ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    3. “การตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อ และฟาร์มสุกรตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับหน่วยตรวจ”
ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

    4. “การตรวจประเมินแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP ประมง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับหน่วยตรวจ”
ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

    5. “การตรวจประเมินแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาหรับหน่วยตรวจ”
ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม